TU/e CareerCenter

Het TU/e CareerCenter vormt de brug tussen de TU/e en de arbeidsmarkt. Lees verder op www.tue.nl/careercenter.

Privacy statement

TU/e CareerCenter

TU/e CareerCenter beschermt de privacy van zijn relaties. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit privacy statement. TU/e CareerCenter spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Inleiding

Het TU/e zal de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Het TU/e CareerCenter is gevestigd te Groene Loper 5, 5612 AC te Eindhoven. Het TU/e CareerCenter is een samenwerking tussen twee partijen:

De TU/e, vertegenwoordigt door het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU), het centrale punt voor een gevarieerd aanbod aan diensten op het gebied van onderwijs.

En

Euflex BV, biedt employment services aan voor de TU/e en gelieerde organisaties. Euflex BV is 100 % dochter van de TU/e Holding.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van TU/e kandidaten

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met matching met relevante vacatures, (3) om een loopbaan coachingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (5) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
  • optioneel: pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR

TU/e CareerCenter legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Wanneer u uitstroomt bij het TU/e CareerCenter zal er u gevraagd worden of u erop prijs stelt in de toekomst op de hoogte gehouden te worden van relevante vacatures door Euflex BV.  Tevens kan het TU/e CareerCenter uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers en andere zakelijke relaties met uw toestemming. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. TU/e CareerCenter heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (opdrachtgevers, leveranciers, bedrijfspartners en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)

TU/e CareerCenter verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

TU/e CareerCenter kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten en zakenpartners en in alle overige gevallen waarin TU/e CareerCenter hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Het TU/e CareerCenter heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

Het TU/e CareerCenter doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor TU/e kandidaten en opdrachtgevers: Via uw eigen account heeft u inzage in de door u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Indien u hier vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij TU/e CareerCenter.

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij het TU/e CareerCenter.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TU/e CareerCenter, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via of schriftelijk via:
TU/e CareerCenter
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

Wijzigingen

TU/e CareerCenter kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is in te zien op de Website van het TU/e CareerCenter en is ten alle tijden leidend waarmee oudere versies automatisch vervallen.

Deze versie is opgesteld op 14 april 2014